Dernek Tüzüğü

Türkiye Biyologlar Derneği Dernek Tüzüğü

Tüzüğün son şekli; ;İzmir Valiliği (İl Dernekler Müdürlüğü)’nin 15.07.2008 tarih ve B054VLK4350800 477.01.02.02/35.046.171/2963 sayılı yazısıyla: Yasaya uygun görülerek onaylanmıştır.

BÖLÜM-I

A- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde–1) Türkiye Biyologlar Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Kısa adı BİO-DER’dir.
Merkezi İzmir’ de olup, şubesi vardır.

B- DERNEĞİN AMACI VE ETKİNLİKLERİ

I- AMAÇ
Madde–2) Türkiye’de Biyoloji Bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşmasını,
biyologların mesleki haklarının korunmasını ve ulusal biyoloji sorunlarının çözümlenmesini,
Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin korunmasını sağlamak doğrultusunda çalışmalarda
bulunmak; sağlık, eğitim, endüstri, işletme, güvenlik, çevre, tarım, turizm, balıkçılık, biyoloji
ve biyolojinin diğer uygulamalı alanlarına bilimsel katkılar sağlamak, bu alanlarda çalışan
biyologların standartlarını yükseltmek, haklarını korumak, mesleğin gereklerine aykırı
davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

II- AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK ETKİNLİKLER
Madde–3) Dernek, amacını gerçekleştirmek için kar hedefi gütmeksizin:
a. Türkiye’de Biyoloji Biliminin gelişmesini ve tanıtılmasını sağlamak,
b. Biyologluk mesleğinin gelişmesi ve mensuplarının onurları ile görev ve sorumluluklarının korunmasına ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi yolunda çalışmalar
yapmak, gerektiğinde çalışmalara yönelik yasal yollara başvurmak, derneğin amaçları için yapacağı hizmetlerde toplumun yararı ön planda olup belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir.
c. Kamu ve özel kuruluşlarda biyolog çalıştırılması hususunda önerilerde bulunmak,
d. Biyologların mesleki haklarına ilişkin ilgili kuruluşlarla bilimsel, teknik, ekonomik ve
kültürel alanlarda işbirliği yapmak, gerekli yardım ve önerilerde bulunmak.
e. Ulusal kalkınma planları yapılırken Devlet Planlama Teşkilatı ile temas kurarak biyolojik konularda gerekli yardım ve önerilerde bulunmak,
f. Türkiye’deki diğer mesleki kuruluşların çalışmalarına katılmak, temsilci göndermek,
temsilci çağırmak, mesleki konularda seminer ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde
sertifika ve katılım belgeleri vermek, konferanslar ve kongreler düzenleyerek bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak, çalışma konularında dergi, bülten çıkarmak, sanal ortamda yayın yapan sayfalar düzenlemek,
g. “Türkiye Biyologlar Odası” kurulması yönünde çalışmalar yapmak,
h. Türkiye’de biyolojik yöntemlerle yapılacak her türlü araştırma, geliştirme, etüt ve
denetim işlerinde biyologların görev almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak,
i. İthali gerekecek her türlü biyolojik ürün, araç ve gerecin seçiminde kamu ve özel
uruluşlara yardım etmek, önerilerde bulunmak,
j. Türkiye’de üretilen ve üretilecek biyolojik ürün, araç ve gereçlerin standartlarının
belirlenmesi ve biyo-güvenlik kurlarına uyulması hakkında görüş oluşturup ilgili
kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,
k. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunup kollanması amacıyla “Türkiye Flora ve
Fauna Kurumu”, “Doğa Tarihi Müzesi”, “Gen Bankası” ve araştırma merkezlerinin
kurulması için gerekli girişimlerde bulunmak,
l. Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve korunması için halkı, özel ve kamu kuruluşlarını uyarıcı, eğitici toplantılar düzenlemek ve bu konuda çalışan kişi
ve kuruluşları desteklemek,
m. Çalışma konularında Biyoloji ve Biyologlarla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel ve
mesleki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşların etkinliklerine katılmak,
n. Biyolojinin kapsamında yer alan ve Biyologların çalışma alanlarını ilgilendiren
konularda, gerek özel gerekse de tüzel sorunlarla ilgili yasal hakların kamu adına
savunulması, gerekse dernek üyesi biyologların mahkemelerde ilgili komisyonlarda
bilirkişi, uzman ve müdahil olarak görevlendirilmesini sağlamak, dernek görüşünün
alınması doğrultusunda uyarılarda bulunmak, bu konuda kurslar düzenlemek ve kurs belgeleri vermek,
o. Biyologların çalıştıkları kurumlardaki çalışma koşullarının yetki ve sorumluluklarının
saptanması, tanımlanması görev tanımının yapılmasında uluslararası standartlara
uygunluk sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, belge düzenlemek ve mesleki etik kurallarına uygun çalışılmasını sağlamak yönünde çaba göstermek, önlemler almak,
p. Kamu ve özel örgün Yüksek öğretim kurumlarında bilimsel ve teknik yetersizliklerin giderilmesi ve daha yetkin bir biyoloji eğitiminin sağlanması amacı ile ilgili kuruluşlara katkı ve önerilerde bulunmak,
q. Özel ve Tüzel kuruluşlara yönelik proje üretimi ve uygulamaları ile danışmanlık
….hizmeti vermek biyolojiyi ilgilendiren konularda rapor düzenlemek, üçüncü kişilerce ….düzenlenen raporları incelemek, onaylamak,
r. Biyoloji eğitimi gören lisans ve lisans üstü ihtiyaç sahibi öğrencilere olanaklar ….ölçüsünde burs vermek, araştırma projelerine destek olmak, orta öğretim öğrencileri ….arasıda ödüllü yarışmalar düzenlemek ve bu öğrencilere biyolojiyi tanıtarak lisans ….eğitimleri için seçimlerinde yardımcı olmak.

Madde–4) Dernek, etkinliklerini daha iyi yürütmek için,
a. Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, bunları uygun ölçüde nemalandırabilir ve satabilir,
b. Sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunabilir,
c. Lokal, dinlenme, eğitim tesisi ve benzeri mekanlar oluşturabilir, yine aynı amaçla işletmeler, vakıf ve sandık kurabilir,
d. Bilimsel amaçlı “Araştırma Merkezi veya İstasyonları” kurabilir.
Bu çalışmalarla ilgili yönetmelikler Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

III- AMACIN SİYASİ OLMAMASI
Madde–5) Dernek siyasetle uğraşamaz ve siyasi amaç taşıyamaz.

C-DERNEK KURCULARI
Madde–6) Dernek kurucuları 13 kişi olup ad ve soyadları, doğum yeri, yılı ve unvanları,
adres ve uyrukları ek listede gösterilmiştir (Ek–1).

D- DERNEĞE ÜYE OLMA- ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

I- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde–7) Derneğe kayıtlı her üyenin yükümlülüğü şunlardı:
a. Dernekler yasası, diğer ilgili yasalar, dernek tüzüğü ve diğer yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere uymak,
b. Dernek bünyesinde ve çalışma hayatında mesleki etik davranış ve ilkelerine uymak,
c. Dernek tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek,
d. Meslek onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmamak ve haksız rekabet yapmamak,
e. Merkez Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini zamanında ödemek ödenmemesi durumunda yapılacak olan yasal yaptırımları kabul etmek,

II- ÜYELER
Madde–8) Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
a. Asil Üye: Yasalara ve derneğimiz tüzüğüne uygun olarak derneğimize üye olmuş ve yükümlülüklerini yerine getiren üyelerdir.
b. Fahri Üye: Biyoloji Bilimine, Biyologluk Mesleğine veya Derneğimize katkısı olmuş veya olabilecek kişiler; Şube Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye olarak kabul edilebilirler.

III- DERNEĞE ÜYE OLMA
Madde–9) Derneğe asil üye olma koşulları şunlardır:
a. Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ve tüzüğümüzün öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.
b. Üyelik giriş ödentisi (15.00 YTL) ve Yıllık Ödentiyi (48.00 YTL) ödemek
c. Türkiye’de veya diğer ülkelerdeki üniversite, akademi, yüksek okullardan Biyoloji veya Biyolojinin dallarından lisans diploması almış olmak.
d. Dernekler yasası veya diğer yasalarla dernek üyelik hakkı kısıtlanmış veya yasaklanmış olmamak.
Yukarıdaki koşuları taşıyanların; şube başkanlığına matbu formla yapılacak üyelik
başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen
üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile asil üyelik için uygun koşullara sahip olan ve
müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

IV- ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde–10) Her üye yazılı olarak bildirmek koşulu ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına
sahiptir.

V- ÜYELİĞİN KALDIRILMASI
Madde–11) Herhangi bir geçerli nedeni olmaksızın üyelik ödentisini 1(bir) yıl ödemeyen
üyeler Şube Yönetim Kurulunca taahhütlü mektupla uyarılır ve ödemesi için bildirimden
itibaren üç ay süre verilir. Buna rağmen ödentisini ödemeyen üyelerin borçları; medeni,
borçlar, ticaret ve ceza hukukuna göre tahsil edilerek üyeliğine Şube Yönetim Kurulu
tarafından son verilir ve karar üyeye yazılı olarak bildirilir. Üye bu karara Şube Genel
Kurulunda itiraz edebilir.

VI- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde–12) Dernek üyeleri aşağıdaki durumlarda Disiplin Kurulu Raporu üzerine Merkez
Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
a. Dernekler yasası ile Dernek Ana tüzüğü hükümlerine uygun hareket etmeyenler.
b. Genellikle zimmet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtekarlık gibi yüz kızartıcı suçlardan birini işlemiş olduğu mahkeme kararı ile belirlenmiş olanlar,
c. Derneği yıkıcı faaliyette bulunanlar, Dernek amaç ve tüzüğüne aykırı hareket edenler,
d. Meslekle ilgili konularda gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek sureti ile mesleğin güvenirliğini sarsanlar, meslek onuruna, etik ve deontoloji kurallarına uymayanlar.
e. Daha sonraki Merkez Genel Kurulunda üyenin başvurusu durumunda, yeniden üyeliğe kabul hakkı saklıdır.
Yukarıdaki fıkralara göre dernekten çıkarılan üyenin çıkarılma kararına karşı Merkez Genel
Kuruluna başvurma hakkım vardır. Genel Kurulun kararı kesindir.
Madde–13) Dernekten ayrılan, üyeliği kaldırılan veya çıkarılan üye derneğin taşınır ve
taşınmaz malları üzerinde bir hak iddia edemez ve birikmiş ödentilerini alamaz.

E- GENEL MERKEZİN ORGANLARI
Madde–14) Derneğin organları şunlardır:
a. Merkez Genel Kurulu
b. Merkez Yönetin Kurulu
c. Merkez Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu

I- MERKEZ GENEL KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–15) Merkez Genel Kurulu Derneğin en yetkili ve üst organıdır. Merkez Genel
Kurulu Üyeleri; Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu asil üyeleri, Şube
Başkanları ve Dernek Şubelerinin Genel Kurulunda seçilen delegelerin katılımı ile oluşur.
Merkez Genel Kurulu:
a. Olağan olarak iki yılda bir Mayıs ayında toplanır. Şubeler genel kurullarını Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapmış olmak zorundadır.
b. Merkez Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemini kararlaştırır.
c. Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan Merkez Genel Kurulu Üyelerinin sayısı; Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. kararlar çoğunlukla alınır.
d. Merkez Genel Kurulu Toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, bir önceki fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
e. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
f. Merkez Yönetim Kurulunca Merkez Genel Kuruluna sunulacak olan çalışma raporu önceden hazırlanır, çoğaltılır Merkez Genel Kuruluna katılanlara dağıtılır.
g. Merkez Yönetim Kurulu kendi kararıyla; Merkez Denetleme Kurulunun isteği üzerine veya en son yapılan Merkez Genel Kurulu Üyelerinin 1/5 (beşte bir)’ inin yazılı isteği üzerine, Merkez Genel Kurulunu Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak zorundadır.
h. Merkez Genel Kurulunda yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Gündeme yeni madde eklenmesi için toplantıya katılan Merkez Genel Kurulu Üyelerinin 1/10 (onda bir)’ inin yazılı istekte bulunması zorunludur.
i. Merkez Genel Kurulunu Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendireceği bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi açar. Toplantıyı yönetmek üzere Merkez Genel Kurul Üyeleri arasından bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman seçilir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–16) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Tüzük değişikliği yapmak,
b. Kongreye katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile derneğin feshine karar vermek,
c. Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak,
d. Merkez Yönetim Kurulu çalışma raporunu, bütçe ve denetim raporlarını tartışmak ve aklamak, hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak,
e. Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurullarını kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçmek,
f. Derneğe gerekli taşınmaz malların alım ve satımında Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g. Gündemdeki diğer konular hakkında karar vermek,
h. Yıllık üye ödentilerini belirlemek,
i. Derneğin federasyona katılmasına, uluslar arası etkinlikte bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olunmasına veya üyelikten ayrılmasına karar vermek,
j. Merkez Genel Kuruluna katılan delegelerin 1/5 (beşte bir) inin yazılı önerisi ile Türkiye Biyologlar Derneğine ve Biyoloji Bilimine katkısı olan meslekten kişiler arasından bir dönem için Onursal Başkan seçmek,
k. Dernek Şubesi kurulacak İl veya İlleri kararlaştırmak.

II- MERKEZ YÖNETİM KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde-17) Merkez Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üye olmak üzere Merkez Genel
Kurulu üyesi olup toplantıya katılanlar arasından Merkez Genel Kurul Toplantısında gizli
oyla seçilir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde-18) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Merkez Yönetim Kurulu bünyesinde, bir genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı ve bir genel sayman üye seçmek,
b. Dernek Tüzüğü, yönetmelik ve mevzuatın öngördüğü yetkiler ile Merkez Genel Kurulca verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
c. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
d. Dernek şube kurucularına yetki vermek,
e. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunmak,
f. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
g. Danışma kurullarıyla işbirliği yaparak derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak,
h. Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı Merkez Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından az olamaz. Herhangi bir geçerli nedeni olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üye Merkez Yönetim Kurulundan ayrılış sayılır,
i. Merkez Yönetim Kurulunda karalar oy çokluğuyla alınır,
j. Gerekli gördüğünde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
k. Yasaya, Dernek Tüzüğüne ve Yönetmeliklere uymayan şubeleri uyarmak ve gerekirse uymayanları Dernek Disiplin Kuruluna yazı ile bildirmek,
l. Dernek disiplin kurulunca verilen karar doğrultusunda kendine yasa ve tüzükte verilen yetkileri kullanmak,
m. Derneğin amaçlarının gerçekleştirmek için gerekli menkul ve gayrimenkul kiralama veya kiralamaları yapmak,.
n. Şube bulunmayan İllerdeki Biyologların hangi şubeye üye olabileceklerine ve derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için bu İllerin hangi şubenin etkinlik alanı içinde olacağını kararlaştırmaktır.

DERNEK GENEL BAŞKANI
Madde–19 Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Derneği her yönden temsil etmek. Geçici süre için görevini yapamayacak ise görevi dernek çalışmaları ile diğer kurum ve kuruluşlardan sorumlu başkan yardımcısına o da yoksa diğer başkan yardımcısına vekaleten vermek,
b. Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak, diğer kuruluşlardaki toplantılara derneği temsilen katılmak. Genel Başkan bulunmadığı takdirde, bu yetkiyi Dernek Çalışmaları ile Diğer Kurum ver Kuruluşlardan sorumlu başkan yardımcısı kullanır, ya da Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilecek Merkez Yönetim Kurulu üyesi Genel Başkanı temsil eder. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği takdirde suç derneği bağlamaz,
c. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan bildiri ve genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını sağlamak. Genel Başkan bildiri ve genelge imzalama yetkisini görev alanına giren Genel Başkan Yardımcısına veya Genel Sekretere verebilir,
d. Merkez Yönetim Kurulunu toplantılarına karar vermek ve başkanlık etmek, isterse bu yetkisini Genel Başkan Yardımcılarından birisine vermek,
e. Merkez Yönetim Kurulu toplantıları yönetmek, Merkez Yönetim Kurulu kararların uygulanmasını ilgili Genel Başkan Yardımcısı ile denetlemek,
f. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan Merkez Yönetim Kurulu üyesi yerine yedek üyeyi Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğine çağırmak.
g. Genel Başkan dernek yapısı içinde oluşan veya oluşturulacak olan bütün komisyonların ve danışma kurullarının doğal başkanıdır, isterse bu yetkisini Genel Başkan Yardımcılarına devredebilir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde–20) Derneğin iki Genel Başkan Yardımcısı vardır. Genel Başkan Yardımcılarından
biri Dernek çalışmaları ile diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlamakla, diğeri Genel
Merkez ile şube ilişkileri ve şubeler arası eşgüdümü sağlamakla görevlidir.

DERNEK ÇALIŞMALARI İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA EŞGÜDÜMÜ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Madde–21) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Genel Başkan bulunmadığı durumlarda Genel Başkana vekalet etmek, Merkez Yönetim kuruluna başkanlık etmek, derneği temsil etmek,
b. Merkez Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde Genel Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
c. Diğer Kurum ve kuruluşlarla ilgili eşgüdümü sağlamak,
d. Genel Başkanın katılamayacağı toplantılarda derneği temsil etmek,
e. Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın bilgisi dahilinde demeçler vermek, basın toplantısı yapmak. Suç unsuru oluşan durumlar derneği bağlamaz,
f. Diğer Genel Başkan Yardımcısı bulunmadığı durumlarda onun görevini geçici olarak üstlenmek.

GENEL MERKEZ İLE ŞUBE İLİŞKİLERİ VE ŞUBELER ARASI EŞGÜDÜMÜ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Madde–22) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Genel başkan ve diğer Genel Başkan Yardımcısı bulunmadığı takdirde Genel Başkana vekalet etmek, Merkez Yönetim Kurulana başkanlık etmek, derneği temsil etmek,
b. Merkez Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde Genel Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak, Genel Merkez ile şube ilişkileri ve şubeler arasındaki eşgüdümü sağlamak. Şubelerin yetki alanları ve yeni şube kurulması ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
c. Diğer Genel Başkan Yardımcısı bulunmadığı durumlarda onun görevlerini geçici olarak üstlenmek.

SEKRETERLER
Madde–23) Deneğin Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı vardır.

GENEL SEKRETER

Madde–24) Görevleri şunlardır:
a. Derneğin her türlü yazışmalarını ve haberleşmelerini yürütmek,
b. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek gündemi hazırlamak, karar defteri diğer evrak ve dosyaları düzenlemek ve korumak,
c. Yapılacak yayınlarda, bildirilerin yazılmasında, Genel başkana yardımcı olmak, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın verdiği görevler doğrultusunda işleri yürütmek,
d. Genel Başkanın önerisi ile Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Madde–25) Görevleri şunlardır:
a. Derneğin üye kayıt defterlerini düzenlemek ve üyelerle ilgili bilgi ve belgelerin düzenli tutulmasını sağlamak,
b. Şubelerin çalışmalarına ilişkin rapor düzenlemek, Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
c. Merkez Yönetim Kurulu kararları ve Genel Başkanın direktifleri doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
d. Genel Kurula sunulmak üzere çalışma raporu hazırlamak.
e. Genel Sekreter olmadığı durumlarda onun görevlerini geçici olarak üstlenmek,
f. Genel Merkez İle Şube İlişkileri ve Şubeler Arası Eşgüdümü Sağlamakla Görevli Genel Başkan Yardımcısı ile beraber şubeler arası eşgüdümü sağlayarak, üye hareketlerini izlemek ve şubelerin yetki alanlarında örgütlenme ile ilgili çalışmalar yaparak Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
g. Görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak ve evrakları dosyalamak.

GENEL SAYMAN
Madde–26) Görevleri şunlardır:
a. Derneğe ait makbuz, fatura, gelir-gider dosya ve defterlerini tutmak,
b. Üye ödentilerinin ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak, faturaları ve gider makbuzlarını kontrol etmek ve korumak,
c. Harcamaları Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d. Merkez Genel Kurula sunmak üzere mali raporu hazırlamak.
Madde–27) Merkez Yönetim Kurulunun genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel
sekreter, genel sekreter yardımcısı ve genel sayman dışında kalan diğer üyeleri, Merkez
Yönetim Kurulunca kararlaştırılarak kendilerine verilen görevleri aksatmadan yaparlar.
Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon ve komitelerde görev alırlar. Bu
konuda sorumlu ve yükümlüdürler.

III MERKEZ DENETLEME KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–28) Merkez Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Merkez Genel
Kuruluna katılma hakkına sahip delegeler arasından Merkez Genel Kurul Toplantısında gizli
oyla seçilir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–29) Görev ve yetkileri şunlardır.
a. Kendi arasında bir başkan seçer,
b. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar,
c. Gerektiğinde Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırır,
d. Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifa etmeleri durumunda Merkez Genel Kurulunu seçim gündemi ile olağan üstü olarak toplantıya çağırır.
e. Gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına gözlemci olarak katılabilir.

IV DİSİPLİN KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–30) Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyesi
olup toplantıya katılma hakkına sahip delegeler arasından Merkez Genel Kurul Toplantısında
gizli oyla seçilir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–31) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Bu tüzüğün 2 ve 3. maddelerinde yazılan amaçlara uygun davranmadığı iddia edilen Merkez ve Şube Yönetim Kurulu hakkında inceleme yapmak, inceleme sonuçlarını Merkez Genel Kurula bir raporla sunmak,
b. Bu tüzüğün 2.ve 3. maddelerine aykırı davrandığı, 12. maddesindeki fiillerden birini işlemiş olduğu ve mesleki etik kurallara uymadığı Merkez veya Şube Yönetim Kurulunca iddia edilen üyeler hakkında inceleme yapmak, inceleme sonuçlarını Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek. .
c. Etik ve Deontoloji kurulunun kendisine ilettiği dosyalar hakkında dernek tüzüğünü,etik ve deontoloji tüzüğünü göz önüne alarak araştırma yapmak,inceleme sonuçlarını Merkez Yönetim ile Etik ve Deontoloji kuruluna bildirmek.

Madde–32) Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar şunlardır:
d. Yönetim Kurullarına veya üyelere daha dikkatli davranmaları gerektiğinin yazı ile bildirerek Uyarma Cezası vermek,
e. Yönetim Kurullarına veya üyelere kusurlu sayıldıklarını yazı ile bildirerek Kınama cezası vermek, Üyelere ve Yönetim Kurullarına savunma almadan disiplin cezası verilmez. Yazılı bildirime rağmen 15 gün içinde savunmasını yapmayanlar; savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden başlayarak uygulanır. Bu cezalara maruz kalanlar Merkez Genel Kurul Toplantısında itiraz edilebilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.

İÇ DENETİM
Madde–33) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya merkez yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız
denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ONURSAL BAŞKAN
Madde–34) Merkez Genel Kurula katılan delegelerin 1/5 (beşte bir) inin yazılı önerisi ile
Türkiye Biyologlar Derneğine, Biyoloji Bilimine katkısı olan kişiler arasından bir dönem için
Onursal Başkan seçilir. Onursal Başkan; Bilim Kurulu ile Etik ve Deontoloji Kurulunun doğal
üyesidir. Davet edildiğinde Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

DANIŞMA KURULLARI
Madde–35) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık
yapmak üzere oluşturulurlar.
a. Başkanlar Kurulu
b. Bilim Kurulu
c. Etik ve Deontoloji Kurulu

I-BAŞKANLAR KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–36) Başkanlar Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Başkanlarından
oluşur. Toplantıyı Genel Başkan yönetir. Toplantı tutanağı Genel Sekreter tarafından tutulur
ve katılanlara imzalatılır. Katılamayacak olan şube başkanının yerine görevlendirilecek bir
şube yönetim kurulu üyesi katılabilir. Onursal Başkan kurulun doğal üyesidir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–37) Görevleri şunlardır:
a. Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar.
b. Biyolojik sorunlar ve Biyologların mesleki sorunlarıyla ilgili konularda çalışma yapmak ve gerekenleri Merkez Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirmek,
c. Bilimsel ve teknik konularda Bilim Kurulunun verdiği raporları incelemek ve gerekenleri kendi şubelerinde hayata geçirmek,
d. Etik ve Deontoloji Kurulunun aldığı kararları incelemek ve gereğinin yapılmasını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

II- BİLİM KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–38) Bilim Kurulu konularında uzman olan en az 5 asıl üyeden oluşur ve Merkez
Yönetim Kurulunca seçilir. Dernek Genel Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.
KURULUN GÖREVLERİ
Madde–39) Görevleri şunlardır:
a. Kendi arasında bir raportör seçmek.,
b. Merkez Yönetim Kurulu ile bir işbirliği yapmak,
c. Biyoloji bilim ve teknolojisinin tanıtılması için, seminerler, konferanslar, kurslar düzenlemesi için Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
d. Bilimsel teknik kongreler ve geziler yapmak için Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
e. Mesleki konularda her türlü çalışma ve yayınların bilimsel açıdan uygunluğunu denetlemek ve bu doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek,
f. Derneğin yapacağı mesleki yayınlara kaynak,bilgi ve belge sağlamak
g. Biyologların çalışma alanlarıyla ilgili olarak dernek adına bilimsel görüş oluşturmak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

III- ETİK VE DEONTOLOJİ KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde-40) Etik Kurul mesleğinde fiilen on yılı tamamlamış beş asıl üyeden oluşur ve kurul
üyeleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–41) Görevleri şunlardır:
a. Kendi arasında bir raportör seçmek,
b. Merkez Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak,
c. Etik ve deontoloji tüzüğü hükümleri çerçevesinde biyologların çalışma durumlarını saptamak, incelemek ve sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
d. Biyoloji bilimi ile uğraşan kişilerin yaptığı etkinlikleri etik ve deontoloji tüzüğü kurallarına göre incelemek, rapor düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. Etik kurul inceleme raporlarının sonuçlarını izlemek ve bu konularda Genel Kurula rapor vermekle yükümlüdür.

F) ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ
Madde–42) Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapmak zorunda
oldukları Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm üyelerin her 15 (onbeş) üyeye karşılık bir
delege (Küsuratlı sayı tam sayı olarak alınır) Şube Genel Kurulunda seçilirler ve Şubeyi
temsil ederler. Şube Başkanları Merkez Genel Kurulu doğal delegesidir.

G) MALİ HÜKÜMLER
I-GENEL MERKEZİN GELİRLERİ
Madde–43) Genel Merkezin gelirleri şunlardır;
a. Şubelerden gönderilen üye aidatları,
b. Bağış ve yardımlar,
c. Her türlü basılı belge, kitap, dergi, ajans ve benzerlerinden elde edilecek gelirler,
d. Danışmalık ve proje uygulamaları ile bilirkişilik hizmetlerinden elde edilen gelirler,
e. Kurmuş olduğu işletmelerden elde edeceği gelirler,
f. Çeşitli gelirler.
Her türlü gelir için makbuz verilmesi zorunludur.

II- GENEL MERKEZİN GİDERLERİ
Madde–44) Genel Merkezin giderleri şunlardır;
a. Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve çalışmalarını yapabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu harcama yapmaya yetkilidir.
b. Her türlü harcama için fatura, makbuz alınması veya gider makbuzu düzenlenmesi ve harcamaların onayının karar defterine işlemesi zorunludur
Madde–45) Dernek kasasında bulundurulacak miktar ihtiyaç halinde yönetim kurulunca
belirlenir. Bu miktarın üzerindeki para, ulusal bir bankada dernek adına açılmış veya açılacak
olan hesaba yatırılır. Hesaptan para çekilmesi yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından
görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilir.

III-BORÇLANMA USULLERİ
Madde–46) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM-II

ŞUBELERİN KURULUŞU VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

A-ŞUBELERİN KURULUŞU
Madde–47) Şubelerin açılacağı İl, Merkez Genel Kurulda alınan karar üzerine Merkez
Yönetim Kurulunca yetki verilen kurucu üyeler tarafından gerçekleştirilir. Şube bulunmayan
İllerdeki Biyologların hangi Şubeye üye olacaklarına Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

B-ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde–48) Şubelerin görev ve yetkileri şunlardır:
a. Şubeler kurulu bulundukları İl ve dernek şubesi bulunmayıp ta; etkinlik alanı içinde kalan İl veya İllerde derneği temsil etmek,
b. Etkinlik alanları dahilinde tüzüğün 2. ve 3. maddeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
c. Şubeler,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisi sorumludur
d. Merkez Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik ve genelgeler uymak ve bunlara göre çalışmalarını düzenlemek,
e. Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yaparken, yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve işbirliği yapmak,
f. Şubeler; etkinlik alanı dışındaki İllerde yapacağı etkinliklerle ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulundan olur almak zorundadır,

C-ŞUBELERİN ORGANLARI
Madde–49) Şube organları:
a. Şube Genel Kurulu
b. Şube Yönetim Kurulu
c. Şube Denetleme Kurulu

I-ŞUBE GENEL KURULU
Madde–50) Şube Genel Kurulu, Şubenin en yüksek organı olup üyelerden oluşur

KURULUN OLUŞUMU
Madde–51) Şube Genel Kurulu:
a. Şube Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayının sonuna kadar; şube yönetim kurulunun belirleyeceği yer, tarih ve saatte toplanır,
b. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz,
c. Şube Genel Kurulu, Şube asıl üyelerinin 1/5 (beşte bir) inin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağrılmak zorundadır. Şube Yönetim Kurulu şubeyi Genel Kurula götürmez ise olağanüstü Genel Kurul, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan birinin Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı başvurusu üzerine yetkili yargıç tarafından duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçilen 3 (üç) kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır,
d. Şube Genel Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazla üye ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurullarının üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–52) Görevleri ve yetkileri şunlardır;
a. Çalışma raporunu, bütçe ve denetim raporlarını tartışmak ve aklamak,
b. Hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirilerek onaylamak,
c. Çalışma programını ve gündemdeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
d. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

II- ŞUBE YÖNETİM KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–53) ) Şube Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üye olmak üzere Şube Genel Kurulca
gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu üyeliğinden boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve
çağrılması zorunludur,
a. Şube Yönetim Kurulu arasından bir başkan, bir Başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir de sayman seçer,
b. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Geçerli bir nedeni olmaksızın üst üste 3 (üç) toplantıya katılamayan kişinin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine yedek üye atanır,
c. Şube Yönetim Kurulunda kararlar çoğunlukla alınır.
d. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde–54) Görev ve yetkileri şunlardır
a. Şubeyi temsil etmek,
b. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin değerlendirmeleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,
c. Dernek tüzüğüne uygun olarak üye kaydetmek, Türk vatandaşı olmayanların Şube üyeliğine kabulü için Genel Merkez Yönetim Kurulundan onay almak,
d. Dernek tüzüğünün 2 ve 3 üncü maddesindeki konuları hayata geçirmek üzere program hazırlamak, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onaylanan programı uygulamak,

ŞUBE BAŞKANI
Madde–55) Şubeyi her yönden şube başkanı temsil eder. Şube başkanının bulunmadığı
dönemlerde başkan yardımcısı bu görevi yürütür.

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde–56) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Şube adına demeç vermek, basın toplantısı yapmak, diğer kurum ve kuruluşlardaki toplantılara Şubeyi temsilen katılmak.
b. Şube başkanı derneğin politikası ve tüzüğünü etkileyecek etkinliklerde Merkez Yönetim Kurulundan onay olmak zorundadır.
c. Şube Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık yapmak, gerekli gördüğü durumlarda görevi başkan yardımcısına vekaleten vermek,
d. Şube Yönetim Kurulunun toplantılarını yönetmek ve denetlemek,
e. Şube Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını kontrol etmek,
f. Çalışma konuları ile ilgili komisyonların oluşturulması için Yönetim Kurulu üyelerine veya bu konuda çalışmak isteyen şube üyelerine yetki vermek,
g. Şube Başkanı, çalışmaları için Şube Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Şube başkanı oluşturulacak tüm komisyonlarının doğal başkanıdır.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde–57) Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Şube başkanının bulunmadığı durumlarda şubeyi temsil etmek,
b. Şube başkanının bulunmadığı durumlarda şube başkanının görevini üstlenmek,
c. Şube Başkan istifa ederse onun yetki ve sorumluluklarını doğrudan üzerine almak ve en kısa sürede Şube Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yeniden görev bölümünün yapılmasını sağlamak.

ŞUBE SEKRETERİ

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde–58) Görevleri şunlardır:
a. Şube başkanı ve başkan yardımcısı bulunmadığı durumlarda görevlerini üstlenmek,.
b. Şubenin her türlü yazışmalarını ve haberleşmelerini yürütmek,.
c. Şube Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,.
d. Karar defteri üye kayıt defteri, diğer belge ve dosyaları düzenlemek,
e. Çalışma raporları hazırlamak.

ŞUBE SAYMANI

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde–59) Görevleri şunlardır:
a. Şubenin makbuz, fatura, gelir- gider dosya ve defterlerini tutmak,
b. Üye ödentilerinin ve Şubenin diğer gelirlerinin düzenli tahsil edilmesi için gerekli tedbirleri almak,
c. Faturaları ve makbuzları kontrol ederek harcamaları Şube Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d. Bütçe raporu hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,
e. Mali konularda derneğe ve üyelere karşı Şube Başkanıyla birlikte sorumlu olmak,
f. Genel Merkez payının düzenli olarak her üç ayda bir gönderilmesini sağlamak. Madde–60) Başkan, Başkan yardımcısı, Sekreter ve Sayman dışında kalan Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca kararlaştırılan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

III- ŞUBE DENETLEME KURULU

KURULUN OLUŞUMU
Madde–61) Şube denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve Şube Genel Kurulunda
gizli oyla seçilir.

KURULUN GÖREVLERİ
Madde-62) Yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a. Kendi arasından bir başkan seçmek,
b. Gerekli durumların dışında en az yılda bir kez olağan toplanarak Şube Yönetim Kurulunun denetlemek, denetleme raporu tutmak ve bu raporların bir suretini Şube Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,
c. Şube Genel Kurulu adına şubenin mali ve idari denetimini yapmak,
d. Oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
e. Bütçe ve diğer çalışmalarda görülen aksaklıkları en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

D- MALİ HÜKÜMLER

I-ŞUBE GELİRLERİ
Madde–63 Şubenin gelirleri şunlardır:
a. Üye kayıt ücreti,
b. Üye aidatının %75 i,
c. Kredi kullanmak: sadece üye ödentilerinin kredi kartı ile tahsili amacıyla,
d. Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
e. Bağış ve yardımlar,
f. Danışmalık ve proje uygulamaları ile bilirkişilik hizmetlerinden elde edilen gelirler,
g. Kurmuş olduğu işletmelerden elde edeceği gelirler,
h. Diğer çeşitli gelirler.

II- ŞUBE GİDERLERİ
Madde–64) Şubenin giderleri şunlardır:
a. Derneğe gönderilen üye aidatlarının % 25 i,
b. Tüzüğün 44. maddesinde belirtilen diğer giderler,
c. Diğer çeşitli giderler. Şubeler bu madde de yazılmayan konularda Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasasına uygun çalışmak zorundadır.

BÖLÜM-III

A- DEFTER VE DOSYALAR
Madde–65) Genel Merkez ve Şubeler yasa gereği tutulması zorunlu defterleri tutar.

B- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde–66) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı veya Genel Merkez delegelerinin 1/5
(beşte bir) inin yazılı isteği ile tüzük değişikliği Merkez Genel Kurul gündemine alınır.
Madde–67) Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan delege sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunluğu
ile yapılabilir.

C- DERNEĞİN FESHİ
Madde–68) Genel Kurul Derneğin feshine Dernekler yasasının fesihle ilgili maddesine uygun
olarak karar verir. Derneğin feshi Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin
en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Derneğin feshi halinde her türlü taşınır ve
taşınmaz mallar ile tüm alacakların tasfiyesi kurallarının belirlenmesi Genel Kurulun kararına
bırakılır.
Merkez Genel Kurulunca bir karar alınmamış ise veya Merkez Genel Kurulu toplanmamış ise
derneğe ait bütün para, taşınır, taşınmaz mal ve hakları hazineye devredilir.

D- DİĞER HÜKÜMLER
Madde–69) Bu tüzükte yazılı olmayan hususlar için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni
Kanun hükümleri esas alınır.
Geçici Madde–1) 03.05.2003 tarihinde yapılan tüzük değişikliğinden önce üye olanların
hakları saklıdır.