Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Tanımlar:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Türkiye Biyologlar Derneği: (ASTÖY) Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi (Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5 PK:6 Bornova/İZMİR) adresinde ikamet eden ilgili mevzuat gereği kurulmuş Derneği,
Veri Sahibi: Türkiye Biyologlar Derneği’ne ait websitesi (www.odtumd.org.tr) aracılığıyla bir faaliyete ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Türkiye Biyologlar Derneği,
Eş-başvuran: Türkiye Biyologlar Derneği tarafından yürütülen projelerde, uygulamaya katılan ifade eder.

Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, eğitim alan, desteklenen, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Türkiye Biyologlar Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
– Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Türkiye Biyologlar Derneği kişisel verilerinizi;

 • Eğitim Başvuru ve Kayıt Formları,
 • Seminer, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Üye Kayıt Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Destek Talep Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Web Siteleri İletişim Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Web Siteleri Çerezleri,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği Yönetim Bilgi Sistemi Kayıt Formları,
 • İş Başvuru Formları,
 • Staj Başvuru Formları,
 • Türkiye Biyologlar Derneği tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları,
 • Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisler,
 • Benzer amaçlı diğer formlar

gibi kanallarla edinir. Kişisel veriler Ad-soyad, TCKN, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri, temsilcisi olduğu STÖ, mezun olunan okullar, alınan sertifikalar, yabancı dil gibi eğitim bilgileri, iş tecrübeleri gibi mesleki bilgiler ve banka hesap numarası gibi mali bilgileri, ve web sitesi ve bilgi yönetim sistemi tarafından tutulan diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. Türkiye Biyologlar Derneği’nin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

Çerez Politikası:

Türkiye Biyologlar Derneği’ne ait bir web sitesi ya da Bilgi Yönetim Sistemi ziyaret ed

ildiğinde veya Türkiye Biyologlar Derneği’ne ait bir mobil uygulama kullanıldığında otomatik olarak devreye giren çerezlerle internet tarayıcıları tarafından bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerde küçük bilgi parçacıklarını içeren metinler saklanır. Bunun amacı kullanıcıların dijital mecralardaki deneyimlerine dayanarak, bu mecralarda sunulan hizmeti ve/veya sunum biçimini geliştirmektir. Çerez Politikamızın tam metni için lütfen web sitemizi www.turkiyebiyologlardernegi.net ve ulaekolojiktarim.com ziyaret edin.

Kayıtları Saklama Süresi:

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklama süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen startlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için turkbioder@gmail.com adresinden Veri sorumlusu Türkiye Biyologlar Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde turkbioder@gmail.com adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir. Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için turkbioder@gmail.com adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Üyelik ve Ödeme İşlemleri:

Türkiye Biyologlar Derneği üyelik satın alma, ödeme, vazgeçme, üyelikten çıkma, para iadesi, doküman sağlama gibi maddeleri içeren ve bu sebeple oluşması gereken şartları içeren işlemlerde, üye adaylarına yönelik detaylı bilgiler sunar. Bu bilgiler, Türkiye Biyologlar Derneği’nin üyelik işlemleri kapsamında uyguladığı politika ve prosedürlere uygun olarak sunulur ve işlenir.